Horoskopia Znak zodiaku Baran Znak zodiaku Byk Znak zodiaku Bliźnięta Znak zodiaku Rak Znak zodiaku Lew Znak zodiaku Panna Znak zodiaku Waga Znak zodiaku Skorpion Znak zodiaku Strzelec Znak zodiaku Koziorożec Znak zodiaku Wodnik Znak zodiaku Ryby
horoskop partnerski


Spis wątków w grupie

Grupy w tej kategorii

Pokaż wszystkie grupy

   Wyłącz reklamy
Aspekty w horoskopie urodzeniowym » Koniunkcja planet » Domy wodne
Autor
Wypowiedź Obserwuj ten wątek

LOCA  (78)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
05:10 12-10-2010


2458

Domy wodne Tak zwane domy wodne (domy 4, 8, 12) są nazywane trójcą duszy" lub trójcą psychiczną" i
razem stanowią inny główny czynnik odnoszący się do osobistej karmy6. /6 Większej ilości informacji o każdym z domów wodnych dostarcza książka autora: Astrology, Psychology and the Four Elements, rozdział 16 The Elements & the Houses (wydanie polskie: Astrologia i psychologia)/ Wprawdzie, sam dwunasty dom jest nazywany w astrologii tradycyjnej domem długów karmicznych, to jednak każda karma jest zadłużeniem, które uwiązuje nas do poziomu świata materialnego i ograniczonego zakresu świadomości. A jako że wszystkie domy wodne wiążą się z przeszłością, z odruchami warunkowymi, które obecnie są instynktowne i które działają poprzez emocje, więc wszystkie te domy wiążą się też z karmą. Na pewnym poziomie domy te powiązane są z najgłębszymi tęsknotami duszy, tęsknotami, które w swej prawdziwej naturze są przynajmniej częściowo nieświadome. Cykl domów wodnych pokazuje procesy osiągania świadomości przez przyswajanie esencji przeszłości i pozwala odejść pozostałościom, które przetrwały poza czas ich przydatności. Zanim dusza będzie mogła wyrazić się w czystej formie, musi zostać oczyszczona z odpadków emocjonalnych i usuwanych emocjonalnych wzorów zachowania. Osoby z silnie zaznaczonymi domami wodnymi żyją własnym wnętrzem i są niezmiernie trudne do poznania (szczególnie jeśli Słońce, symbol indywidualnego Ja, jest w jednym z tych trzech domów). Bardzo dużo ich energii życiowej działa na poziomie podświadomym, a na wiele z ich motywacji mają wpływ irracjonalne, niemożliwe do wyjaśnienia i często dezorientujące niuanse. Ich wrażliwość jest nieprzewidywalna, jako że nigdy nie wiadomo, co zaktywuje ich dawne zasoby pamięci, podrażni dawne bolesne miejsce lub ożywi kłopotliwy kompleks. Dlatego wszystkie te domy mają bliski związek z potrzebą osiągnięcia spokoju emocjonalnego i wolności od przeszłości. Każda osoba z głównym akcentem w horoskopie urodzeniowym położonym na te domy ma potrzebę wyrzucenia na powierzchnię natręctw i lęków wywołanych przez przeszłe doświadczenia oraz pozwolenia tym odczuciom, aby uległy wyjaśnieniu przy pełnej świadomości. Richard Ideman - astrolog, który był pionierem w przeformułowywaniu pojęć astrologicznych w powiązaniu z terminologią psychologiczną, podaje, że domy wodne mogą wskazywać na różne typy lęku: lęk powrotu do stanu bezradnego dzieciństwa (4 dom), lęk zakazów społecznych (8 dom), lęk chaosu (12 dom). Skąd pochodzą te lęki? Oczywiście z przeszłości, czy to z przeszłych uwarunkowań i szczególnego typu treningu, czy też z pewnych rodzajów przeżyć trau- matycznych lub szoków. Dlatego planety znajdujące się w domach wodnych reprezentują skłonność w kierunku ekspresji, która jest zabarwiona wzorami karmicznymi, uprzedzeniami emocjonalnymi czy nieświadomymi pobudkami i lękami. Często wskazują one na obecność upiorów z przeszłości, które nawiedzają daną osobę, a fakt, że są one co najmniej częściowo nieuświadamiane, wyjaśnia, dlaczego te zespoły energii tak często przyczyniają się do podkopania świadomego nastawienia do życia. Te siły, impulsy i energie oczekują, można by tak powiedzieć, na powtórne narodzenie przez nasz świadomy wysiłek i nie opuszczą nas one w pokoju, póki nie stawimy im uczciwie czoła i nie uwolnimy tych energii przez odważne działanie. Planety w domach wodnych pokazują, co dzieje się na ledwie uchwytnych lub podświadomych poziomach psychiki oraz źródła ukryte pod powierzchnią doświadczenia obecnego życia, które chociaż tkwią w odległej przeszłości, są ciągle żywe i stanowią główne zagęszczenie energii życiowej. Jak długo pozostajemy nieświadomi tej strony naszej natury, tak długo energia i funkcje psychiki reprezentowane przez planety w domach wodnych są niedostępne dla świadomego nimi pokierowania i twórczego wykorzystania. Jednak, kiedy te elementy naszego ja staną się świadome, mogą ożyć z wielką siłą. Okoliczność, że planety w domach wodnych często ujawniają czynniki naszego życia, które przekraczają przytłaczają i podkopują naszą świadomą orientację, jest mile widziana, ponieważ świadome ego jest często uczepione ograniczonego zakresu ekspresji i dlatego potrzebuje okresowej konfrontacji z głębszymi źródłami życia znajdującymi się w naszym wnętrzu. Takie doświadczenia mogą być odświeżające,
ponieważ własny upadek, samozniszczenie, chaos lub zupełny rozpad świadomej ego- osobowości, doświadczane przez osobę mającą najsilniej zaznaczone domy wodne, mogą uczynić ją otwartą na wgląd duchowy i oświecenie. Silne uwydatnienie domów wodnych może wskazywać, że czynniki te w życiu danej osoby walczą o uznanie, którym jest przyjęcie ich do jasnej świadomości. Zauważmy, że angielskie słowo uznanie" (recognition) znaczy też to samo co rozpoznanie czy powtórne poznanie w odniesieniu do przeszłej wiedzy o tych czynnikach, która to wiedza jest obecnie zapomniana lub nie uświadamiana. Negatywne efekty emocjonalne związane z planetami w tych domach, znajdującymi się w napiętych aspektach, mogą być często zmniejszone przez świadome uznanie symbolizowanych w ten sposób sił życiowych i zważanie na nie w ten właśnie sposób, jak starożytne oddawanie czci każdej z planet jako bóstwu (tj. uniwersalnej mocy lub prawu), wiedząc, że boska sprawiedliwość na pewno nie ominie kogoś, kto butnie ignoruje żądania sił wyższych. Dla wypunktowania specyficznych znaczeń domów wodnych możemy dokonać następującego podsumowania: Czwarty dom ujawnia uwarunkowania, które wiążą nas w obecnym życiu do rodziny, domu, poczucia prywatności i spokoju domowego, jak również innych pokrewnych czynników bezpieczeństwa. Jest on powiązany z przyswajaniem przez nas doświadczenia w młodości i ze zrozumieniem charakterystycznych więzów karmicznych z rodzicami lub innymi osobami, które miały silny wpływ na nasze wychowanie. Czwarty dom reprezentuje także tęsknotę za spokojnym środowiskiem, gdzie pojedyncza osoba może mieć poczucie bezpieczeństwa i opieki. Ci, którzy mają zaakcentowany w horoskopie ten dom, mają nie tylko skłonność do odczuwania potrzeby takiego środowiska dla siebie, ale również skłonność do chroniącego i opiekuńczego zachowania wobec innych. Zauważ-my jednak, że pewne planety w czwartym domu, szczególnie Uran i Mars, zmniejszają szansę na to, że dana osoba będzie przejawiała spokój (w tej sferze życia). Spokoju, za którym tęsknią, osoby te poszukują często w bardzo prywatnym stylu życia i/lub oderwaniu się od niepokoju emocjonalnego burzliwych stosunków rodzicielskich, starając się go uzyskać albo przez dystans fizyczny, albo też przez bardziej subtelne dojście do porozumienia ze swoimi uczuciami dotyczącymi własnych rodziców na poziomie własnego wnętrza. ósmy dom, podobnie, ujawnia silną potrzebę prywatności, a dana osoba jest zwykle raczej trudna do poznania na poziomie intymnym. W przeciwieństwie jednak do osoby typu czwartego domu, osoba ta nie jest usatysfakcjonowana posiadając jedynie prywatność, chce ona również mocy. Ten rodzaj ludzi jest silnie motywowany do stosowania różnego rodzaju potężnych wpływów w świecie, z jednoczesnym utrzymaniem znacznej dyskrecji. Jest to zwykle motywacja nieodpartego rodzaju, popychająca daną osobę do wkładania wysiłku w realizację różnych celów, do których jest karmicznie przywiązana. Ósmy dom pokazuje przeszłe uwarunkowania z poprzednich wcieleń, których byliśmy wtedy świadomi, a które ciągle oddziałują w sposób instynktowny, i od których wywodzi się wielka energia emocjonalna, z głębszych niż świadome - źródeł. Planety w ósmym domu pokazują tendencje emocjonalne mające charakter przymusowy, które próbujemy kontrolować i zwykle trzymać w tajemnicy, ale które pomimo tego służą groźnym siłom obecnym w naszym życiu. Trudno jest wyeliminować te popędy używając samej siły woli, jak czyni wielu ludzi z uwydatnionym Plutonem, Skorpionem czy ósmym domem, ale popędy te mogą być przekształcone lub odrodzone i uszlachetnione przez podjęcie samouzdrawiania powiązanego z natężonym bezpośrednim doświadczeniem. Samo tylko stłumienie lub zastosowanie samodyscypliny nie jest nigdy wystarczające do uporania się z czynnikami życiowymi związanymi z planetami w ósmym domu. Trzeba wejść między ludzi i nauczyć się podejmować czasami ryzyko, aby pozwolić energii przepływać swobodnie, a głębokim uczuciom i popędom wyjść na powierzchnię. Ósmy dom może więc być odniesiony do przyswajania doświadczeń z wielu wcieleń związanych z seksualnością, do wartości związanych ze stosunkami intymnymi i odpowiedzialnością związaną z użyciem tych rodzajów mocy, które
uderzają w innych. Ósmy dom reprezentuje tęsknotę za głębszym spokojem emocjonalnym, który będzie pomagał tej osobie w zmniejszeniu presji, którą zbyt długo wywierały mające charakter przymusowy emocje i instynkty. Naturalnie ten spokój i zaspokojenie są powiązane z pociągiem duszy do ostatecznego bezpieczeństwa i spokoju (zbawienia!), które mogą być osiągnięte jedynie przez stanie się wolnym od pożądań i natrętnych zachcianek. Ale tylko względnie mała ilość osób z uwydatnionym ósmym domem uświadamia sobie prawdziwą naturę swoich głębszych pociągów. Przeciwnie, osoby takie często rozglądają się za sposobami osiągnięcia spokoju emocjonalnego poprzez próby zaspokojenia swoich emocji (za pomocą pieniędzy, seksu, siły oddziaływań w realnym świecie, wiedzy okultystycznej itp.), a nie poprzez pracę nad przerośnięciem potężnej władzy, którą mają nad nimi ich własne emocje, aby w ten sposób doświadczyć emocjonalnego spokoju jako naturalnego, ubocznego produktu zaangażowania się w samouzdrawianie zgodne z drogami rozwoju duchowego. Dwunasty dom, w kontraście do poprzednich, ujawnia wpływy będące w sposób oczywisty całkowicie poza naszą kontrolą. Często jest jasne dla takiej osoby, że nie będzie ona zdolna do zaspokojenia swoich wewnętrznych ciągot przez jakąkolwiek zwykłą działalność, chociaż ta oczywistość może kosztować ją lata cierpienia, zanim ją sobie uświadomi. Tęsknota za emocjonalnym spokojem z ósmego domu jest tutaj jeszcze ciągle obecna, ale jest ona zlana ze świadomością potrzeby ostatecznego spokoju dla duszy. Planety w urodzeniowym dwunastym domu symbolizują siły, które często nas przytłaczają i z którymi możemy poradzić sobie skutecznie jedynie przez nakierowanie tych energii na ideał inspirujący nas zarówno wewnętrznie, w kierunku większego samopoznania i poświęcenia dla jedności" (oneness) całego świata, jak i zewnętrznie w kierunku większej szczodrości ducha i służenia innym. Dom ten wiąże się z procesem przyswajania obszernego zakresu doświadczenia we wszystkich wymiarach życia, szczególnie w wywiązywaniu się z naszych obowiązków wobec wszystkich innych istot żywych. Dzięki pewnemu rodzajowi poświęcenia, praktyce duchowej czy bezinteresownej pomocy, dana osoba rozpoczyna osiąganie wolności od skutków przeszłych działań i od towarzyszących im wrażeń psychicznych. Kontakt z rozległą panoramą doświadczenia z przeszłego życia może również umożliwić tej osobie wyrażenie nieograniczonej, niepohamowanej wyobraźni w sztukach twórczych, jak również proste zrozumienie i wczucie się w cierpienie i radość wszystkich żyjących stworzeń. Zarówno ósmy, jak i dwunasty dom powiązane są z okultyzmem oraz dociekaniami i praktykami metafizycznymi, doznawaniem na głębokim poziomie jakby wstępu (czy zapowiedzi) do pewnego rodzaju odrodzenia oraz z bezpośrednią świadomością realności istnienia zarówno duchowych, jak i psychicznych wymiarów życia. Podstawowa różnica pomiędzy ósmym a dwunastym domem jest taka, że podczas gdy wpływy planet w ósmym domu muszą być przez nas doświadczone w bezpośredniej konfrontacji i przepracowane, to wpływy planet w dwunastym domu mogą często zostać przez nas przekroczone. W pierwszym przypadku dana osoba wyrzuca na powierzchnię stare skłonności, aby poddać je przemianie przez bezpośrednie i głębokie zaangażowanie, podczas gdy w drugim wznosi się całkowicie ponad te problemy. 2 powyższych wyjaśnień można wywnioskować, że planety w domach wodnych mają potężny wpływ na ledwie uchwytnych poziomach istnienia. Ich wpływ jest więc nie zawsze oczywisty i łatwy do interpretacji. Z mojego doświadczenia wiem, że domy 4, 8 i 12 w horoskopie urodzeniowym są najtrudniejszymi domami do interpretacji, ponieważ nigdy nie wiadomo, na jakim poziomie ujawnią się te energie. Przykładowo, Saturn w dowolnym z domów wodnych może wskazywać na sztywność na głębokich poziomach psychiki, na podświadomy opór przed własną ekspresją emocjonalną. W pewnych przypadkach występuje znaczący strach i wycofujące usposobienie lub silne poczucie winy, obowiązku lub uogólnionej depresji emocjonalnej, którymi przesiąknięta jest czyjaś świadomość. Ale czasem te same osoby posiadają bardzo głębokie zrozumienie okultyzmu i sił podświadomych. Przykładowo: Sigmund Freud, astrolog Vivian Robson i teozof Annie Bessant mają Saturna właśnie w dwunastym domu. Kilka
innych przykładów dotyczących planet w domach wodnych może posłużyć do stworzenia bardziej całościowego obrazu tego, do czego odnoszą się moje rozważania. Przy księżycu znajdującym się w domach wodnych czyjeś poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa czy oparcia emocjonalnego może być mgliste lub nieświadome. Dlatego poczucie ładu jest często bardzo potrzebne dla podparcia czyjegoś poczucia bezpieczeństwa i jest to być może wyjaśnienie, dlaczego tak wielu astrologów ma Księżyc w tych domach. Wydaje się, że znajdują oni w takich dociekaniach oparcie i poczucie ładu, których potrzebują. Przy Merkurym w domach wodnych, kluczowa w sposobie działania umysłu jest raczej intuicja, niż ścisła logika. Spostrzeganie i komunikacja są często pogmatwane, ale bywają też niezmiernie subtelne i ostre. Taki umysł w sposób naturalny dąży w kierunku głębszego myślenia i chociaż mogą występować natrętne sposoby myślenia, często występuje talent do studiów i pisarstwa z dziedzin okultystycznych, duchowych i związanych z psychiką. Przy Marsie w tych domach, dana osoba jest często popychana przez siły poza jej kontrolą i jej najsilniejsze dążenia mogą nie mieć łatwego do określenia celu i charakteru. Osoba taka może być ściągana do motywu swojej obsesji, jak Vincent Van Gogh, który miał Marsa w dwunastym domu lub też może nakierować swoje namiętności na energiczną walkę dla tych, którzy są w kłopocie lub też przeciwko swoim własnym, negatywnym tendencjom. To ostatnie podejście może ją zaprowadzić do bycia zbyt surową dla siebie, ale jednak nie można zaprzeczyć, że Mars w domach wodnych może być skutecznym stymulatorem samorozwoju. Wenus w domach wodnych wskazuje generalnie na to, że dana osoba nie może znaleźć satysfakcji emocjonalnej w żadnej zwyczajnej, powierzchownej działalności czy też w takim związku; jest to fakt nad którym bardzo ubolewają niektórzy pisarze astrologiczni. Jednak ten właśnie fakt może prowadzić daną osobę do bardziej owocnego poznania swojego wewnętrznego życia lub rozpoczęcia nakierowywania swoich energii na cele duchowe, jako środka osiągnięcia satysfakcji emocjonalnej. Osoba taka potrzebuje czasem samotności, aby wgłębić się w świat wewnętrzny. Przy Jowiszu w tych domach potrzeby religijne mogą być zaspokojone jedynie przez dostrojenie się do głębszych sił życiowych. Często występuje wewnętrzna szczodrość ducha, która podtrzymuje tę osobę podczas ciężkich okresów, kiedy wszystko w świecie zewnętrznym wydaje się ponure. Przy posiadaniu w domach wodnych którejś z planet transsaturnicznych, występują często znacząca wrażliwość psychiczna i/lub wyraźnie działające siły podświadome. W skrócie, planety w domach wodnych ujawniają to, co nie może być znalezione lub też łatwo doświadczone w satysfakcjonujący sposób na powierzchni życia, ale co może się dokonać w głębiach świadomości. Każda planeta znajdująca się w domu wodnym może być więc interpretowana jako jakiś aspekt czyjejś natury, jako wymiar doświadczenia życiowego, który dana osoba może wypełnić jedynie przez wniknięcie do własnego wnętrza. Ta osoba musi stać się poszukiwaczem, badaczem wewnętrznego wymiaru istnienia, zanim osiągnie dostateczne zrozumienie życia wewnętrznego, umożliwiające jej zaspokojenie odczuwanych przez nią tęsknot. Dlatego planety znajdujące się w tych domach pokazują te aspekty istnienia, które są najbardziej problematyczne, kiedy dana osoba jest duchowo niedojrzała, kiedy nie podjęła jeszcze określonych kroków dla zrozumienia i stawienia czoła swojej wewnętrznej naturze i swoim potrzebom. Kiedy ktoś raz dostrzeże bardziej subtelny cel kryjący się poza tymi tęsknotami i przyczyną chwilowych frustracji czy ciągot, jest już na dobrej drodze do doświadczenia koniecznej przemiany świadomości.Stephen Arroyo Astrologia


Corin  (9)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
22:12 11-12-2010


105

Czytałam z zaciekawieniem...bo, chociaż wierzchołek 4 czwartego domu zaczna sie u mnie w Wodniku to obejmuje także Ryby a w Rybach mam stellum,...Wenus,Mars,Jowisz i Półn.Węzeł Księżycowy.Jest tutaj jeszcze Słońce (w Wodniku) ale do stellum nie należy. W 8 domu , w Raku mam Księżyc w koniunkcji z Uranem (dom obejmuje Blixnięta-Rak) a w 12 w Wadze jest Neptun.
Czy można je uznać za domy wodne? chociaż są mieszane?

Nie wiem, czy karma jest , czy jej nie ma. Czytałam wiele na ten temat i ciągle mam jakies ale, choć wszystkie wiadomości sa takie sugestywne.


Corin  (9)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:01 21-01-2011


105

Cytat:  LOCA :
> Domy wodne Tak zwane domy wodne (domy 4, 8, 12) są nazywane trójcą> > duszy" lub trójcą psychiczną" i


Czytałam z zaciekawieniem...bo, chociaż wierzchołek 4 czwartego domu zaczna sie u mnie w Wodniku to obejmuje także Ryby a w Rybach mam stellum,...Wenus,Mars,Jowisz i Półn.Węzeł Księżycowy.Jest tutaj jeszcze Słońce (w Wodniku) ale do stellum nie należy. W 8 domu , w Raku mam Księżyc w koniunkcji z Uranem (dom obejmuje Blixnięta-Rak) a w 12 w Wadze jest Neptun.
Czy można je uznać za domy wodne? chociaż są mieszane?

Nie wiem, czy karma jest , czy jej nie ma. Czytałam wiele na ten temat i ciągle mam jakies ale, choć wszystkie wiadomości sa takie sugestywne.


walter  (58)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
19:01 21-01-2011


2634

Cytat:  Corin :
> Czy można je uznać za domy wodne? chociaż są mieszane?

Domy wodne to nazwa umowna ,gdyż w naturalnym porządku odpowiadają znakom wodnym (Rak,Skorpion,Ryby).Planety "władające" tymi znakami są symbolicznymi władcami tych domów ,natomiast planeta będąca władcą znaku w którym znajduje się wierzchołek danego domu , jest Faktycznym władcą tego domu. Ma to znaczenie w interpretacji gdy dany dom jest "pusty".Gdy w domu znajduje się planeta , stellum,....to one są wtedy najważniejszymi czynnikami w interpretacji ,a dopiero po nich uwzględnia się faktycznego władcę .
Corin  (9)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
21:01 21-01-2011


105

Cytat:  walter :
> Cytat:  Corin :
> > Czy można je uznać za domy wodne? chociaż są mieszane?
>
> Domy wodne to nazwa umowna ,gdyż w naturalnym porządku odpowiadają
> znakom wodnym (Rak,Skorpion,Ryby).Planety "władające" tymi znakami są
> symbolicznymi władcami tych domów ,natomiast planeta będąca władcą
> znaku w którym znajduje się wierzchołek danego domu , jest Faktycznym
> władcą tego domu. Ma to znaczenie w interpretacji gdy dany dom jest
> "pusty".Gdy w domu znajduje się planeta , stellum,....to one są wtedy
> najważniejszymi czynnikami w interpretacji ,a dopiero po nich
> uwzględnia się faktycznego władcę .

No, faktycznie..czuje sie jakbym miała wode sodową...w mózgu tylko co mam z nia zrobić faktycznie? co to dla mnie znaczy ? i jak ja pić?


viola  (52)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
22:01 21-01-2011


1060

Cytat:  walter :

>
> Domy wodne to nazwa umowna ,gdyż w naturalnym porządku odpowiadają
> znakom wodnym (Rak,Skorpion,Ryby).Planety "władające" tymi znakami są
> symbolicznymi władcami tych domów ,natomiast planeta będąca władcą
> znaku w którym znajduje się wierzchołek danego domu , jest Faktycznym
> władcą tego domu. Ma to znaczenie w interpretacji gdy dany dom jest
> "pusty".Gdy w domu znajduje się planeta , stellum,....to one są wtedy
> najważniejszymi czynnikami w interpretacji ,a dopiero po nich
> uwzględnia się faktycznego władcę .

Znaczy moim IV i V domem włada Kasiężyc a VI Słońce...?


Corin  (9)

zobacz mój
dzisiejszy
tranzyt


Data postu:
22:01 21-01-2011


105

Cytat:  viola :
> Cytat:  walter :
>
> >
> > Domy wodne to nazwa umowna ,gdyż w naturalnym porządku odpowiadają
> > > znakom wodnym (Rak,Skorpion,Ryby).Planety "władające" tymi znakami
> są
> > symbolicznymi władcami tych domów ,natomiast planeta będąca
> władcą
> > znaku w którym znajduje się wierzchołek danego domu , jest
> Faktycznym
> > władcą tego domu. Ma to znaczenie w interpretacji gdy dany dom
> jest
> > "pusty".Gdy w domu znajduje się planeta , stellum,....to one są
> wtedy
> > najważniejszymi czynnikami w interpretacji ,a dopiero po nich
> > uwzględnia się faktycznego władcę .
>
> Znaczy moim IV i V domem włada Kasiężyc a VI Słońce...?

U mnie jest tak, że stellum mam w Rybach w 4 domu(woda), ale wierzchołek jest w Wodniku czyli władca 4 domu byłby Uran i Saturn(powietrze), Księżyc i Urana (koniunkcja) mam w Raku w 8 domu (woda)ale wierzchołek jest w Blixnietach (powietrze), Saturn i Neptun w 12 domu (woda) ale wierzchołek to Waga (powietrze). Dodatkowo Wenus z Neptunem sa w recepcji..no istna woda sodowa a wszystko to podgrzewa w głebinach Pluton... Kiedys ...gdy byłam piekna i młoda, bo teraz to tylko ...zostałam, to rzeczywiście byłam wulkanem agresji i stąd wzięła sie moja interesownośc w kierunku poznania...czemu i dlaczego.. Dzisiaj jestem już po...i bardziej spokojna, bardziej "ludzka"...


Nowości w serwisie prosto na Twój e-mail.
  
Zapisując się do biuletynu oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności